Zapytania
 • Brak produktów na liście
Ulubione
Porównanie
Konto

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

 1. Sprzedający – rozumie się przez to Piotra Opiekę, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA” z siedzibą w Strzegomiu (58-150), ul. Dworcowa 21-23, NIP: 8842589730, REGON: 368576953, (dalej: „EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA”);
 2. Zamawiający – rozumie się przez to przedsiębiorcę tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w  33[1] § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która:
  a) wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
  b) nabywa Produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Zamawiający nieprofesjonalista – rozumie się przez to Zamawiającego, będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sklep bądź Sklep Internetowy – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: https://eurobandserwis.com.pl;
 5. Towar bądź Produkt – rozumie się przez to produkty przedstawione do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu.
 6. Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdującą się na stronie https://eurobandserwis.com.pl;
 7. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru wyrażoną w złotych polskich (PLN) i umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT;
 8. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
 9. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Godziny Robocze – godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych;
 11. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem;
 12. Konto – konto założone przez Zamawiającego w Sklepie w wyniku procesu rejestracji;
 13. Serwis – witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;
 14. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 15.  

ROZDZIAŁ II

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU

 1. Administratorem Serwisu jest Piotr Opieka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA” z siedzibą w Strzegomiu (58-150), ul. Dworcowa 21-23.
 2. Sprzedający świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:
  a) rejestracja i logowanie Zamawiającego do Sklepu Internetowego,
  b) założenie i prowadzenie Konta,
  c) wyszukiwanie Produktów przy wykorzystaniu wbudowanej w Serwisie wyszukiwarki,
  d) dodawanie wybranych Produktów do koszyka zakupowego,
  e) złożenie zamówienia,
  f) złożenie zapytania,
  g) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Zamawiającego),
  h) wyświetlanie zawartości Serwisu,
  i) kontaktowanie się z Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest
  a) dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,
  b) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,
  c) dostęp do Internetu,
  d) przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Opera, Safari Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
  e) minimalna rozdzielczości ekranu: 1360×768 pikseli,
  f) włączona obsługa plików cookies
 5. Zamawiający może kontaktować się w sprawach związanych z świadczonymi w Serwisie usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@eurobandserwis.com.pl.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedającego usługi udostępnionej w Serwisie:
  a) w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu,
  b) w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu Zamawiającego w Serwisie,
  c) w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Zamawiającego – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
  a) opuszczenia przez Zamawiającego Serwisu, lub
  b) dezaktywacji Konta, lub
  c) rezygnacji z danej usługi.
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w Serwisie ma charakter bezterminowy. Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać z Sprzedającym umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu, wypowiadając ją.
 9. Zamawiający, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie, musi poinformować o swojej decyzji Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres zamowienia@eurobandserwis.com.pl co nie uchybia jego prawu do odstąpienia od danej Umowy na zasadach określonych w rozdziale V Regulaminu. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
 10. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  a) modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,
  b) okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu innych niż opisane w pkt. 10 powyżej.
 12. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedającego w Serwisie nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Zamawiającego w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Rejestracja

 1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Sklepu oraz wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Zamówienie

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedający dopuszcza wyznaczenie Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.
 5. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka.
 6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne. 
 7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
 10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Umowa

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 2. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 4. Sprzedający zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
 6. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VI.3 poniżej, Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od umowy sprzedaży.
 7. Zamawiającemu, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału V, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

IV. Dostępność Towaru i termin realizacji Zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia standardowo wynosi do 3 Dni roboczych licząc od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedającego pełną zapłatą za Zamówienie.

W wypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ww. terminie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie proponowany nowy termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający będzie miał możliwość wyboru, czy anuluje złożone zamówienie w całości, czy też wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji. Brak odpowiedzi Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia otrzymania ww. informacji równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia zwróci Zamawiającemu całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego, z którego dokonana została zapłata.

V. Metody płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) Przelew z góry na rachunek bankowy;
  b) Szybka płatność online (Przelewy24) 

W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy lub Szybka płatność online (Przelewy24) – Towar wysyłany jest do Zamawiającego po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 14 2490 0005 0000 4530 6201 6004 zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

 1. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku Szybkich płatności online (Przelewy24) polecenie przelewu wypełniane jest automatycznie.
 2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia + VAT oraz Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 3 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji Zamówienia.

VI. Faktury VAT

 1. Każda otrzymana przez Sprzedającego wpłata będzie dokumentowana fakturą VAT.
 2. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi przez Zamawiającego podczas rejestracji konta w Sklepie EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA.
 3. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji i widoczny w Profilu Klienta adres mailowy.

ROZDZIAŁ IV

DOSTAWA

I. Formy, koszty i terminowość dostawy

 1. Koszty dostarczenia Towaru każdorazowo podawane są w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego.
 2. Sprzedający może określić Towary lub ich ilość, które dostarczane są do Zamawiającego nieodpłatnie lub przy wykorzystaniu innej metody dostawy (np. osobiście lub przez pracownika Sprzedającego).
 3. W przypadku braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@eurobandserwis.com.pl.
 4. Do każdej przesyłki Sprzedający wystawia dowód sprzedaży (faktura VAT). Dowód sprzedaży zostanie wysłany Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji konta, adres mailowy lub na wyraźną prośbę Zamawiającego (ujętą w polu „Uwagi” w formularzu zamówienia) Sprzedający dostarczy dowód sprzedaży w formie papierowej wraz z zamówionym Towarem.

ROZDZIAŁ V

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamawiający nieprofesjonaliście, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się
  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Zamawiającego nieprofesjonalistę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która
  – obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  – polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W celu wykonania prawa do odstąpienia Zamawiający nieprofesjonalista, winien wysłać do Sprzedającego, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający, o którym mowa w ust. 1 powyżej może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się tutaj oraz przesłanego Oświadczenie winno być wysłane bądź w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedającego, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@eurobandserwis.com.pl
 4. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Zamawiający nieprofesjonalista złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Zamawiający nieprofesjonalista ma obowiązek zwrotu Towarów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Zwrot Towarów powinien nastąpić poprzez ich odesłanie na adres Sprzedającego tj. „EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA” ul. Dworcowa 21-23, 58-150 Strzegom.
 6. Zwrot wszystkich dokonanych przez Zamawiającego nieprofesjonalistę płatności w związku z umową, od której Zamawiający nieprofesjonalista odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego nieprofesjonalistę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego nieprofesjonalisty o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający nieprofesjonalista.
 7. W przypadku gdy Zamawiający nieprofesjonalista odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
  a) Sprzedający zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);
  b) nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Zamawiający nieprofesjonalista zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której od umowy nie odstąpił.
 8. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu ponosi Zamawiający nieprofesjonalista.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego nieprofesjonalisty do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego nieprofesjonalistę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zamawiający nieprofesjonalista ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oznacza jedynie wypróbowanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych. 
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Zamawiającemu nieprofesjonaliście w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego nieprofesjonalisty, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Zamawiającego nieprofesjonalisty lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której Zamawiający nieprofesjonalista wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający nieprofesjonalista żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu nieprofesjonaliście w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze.

ROZDZIAŁ VI

REKLAMACJA TOWARU

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  zamowienia@eurobandserwis.com.pllub w formie pisemnej, na adres: EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA, ul. Dworcowa 21-23, 58-150 Strzegom.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia, dołączyć dokładny opis wady Towaru, a także podać dane kontaktowe (numer telefonu bądź adres poczty elektronicznej) do osoby zgłaszającej reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną bądź pisemnie na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

ROZDZIAŁ VII

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu
  a) realizacji Zamówienia;
  b) zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;
  c) założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.
 3. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może uniemożliwić złożenie i realizację zamówienia.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiającego znajdują się w polityce prywatności.

ROZDZIAŁ VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w szczególności z:
  1. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, z przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;
  5. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego;
  6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu;
 2. Za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, a także za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

ROZDZIAŁ IX

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.01.2021 r.
 5. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku  z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.

 

Uwaga ceny!

Szanowni klienci, informujemy, że w związku z dynamicznie zmieniającymi się cenami surowców, a co za tym idzie produktów gotowych, ceny taśm oraz folii nie są prezentowane. Zapraszamy do kontaktu i przesyłania zapytań.

logo Euro-Band-Serwis

Nasza strona używa ciasteczek w dla funkcjonalności sklepu oraz prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzających.

Ze szczegółami możesz zapoznać się w polityce prywatności.

Jeśli nie akceptujesz naszych ciasteczek prosimy o kontakt.

Wiadomośc została wysłana, dziękujemy!

Skontaktujemy się z państwem w ciągu 24 godzin