Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

 1. Sprzedający – rozumie się przez to Piotra Opiekę, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA” z siedzibą w Świebodzicach (58-160), ul. Jeleniogórska 9, NIP:8842589730, REGON: 368576953, (dalej: „EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA”);
 2. Zamawiający – rozumie się przez to przedsiębiorcę tj. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:
  1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
  2. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą;
 3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: https://eurobandserwis.com.pl/;
 4. Towar – rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży zgodnie z informacjami na stronie https://eurobandserwis.com.pl/;
 5. Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujący się na stronie https://eurobandserwis.com.pl/;
 6. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT;
 7. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Godziny robocze – godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych;
 10. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem;
 11. Konto – konto założone dla Zamawiającego w Sklepie w wyniku procesu rejestracji;
 12. Serwis – witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu;

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Informacje o Sklepie

 1. Sklep EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA działa pod adresem https://eurobandserwis.com.pl/ i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego lub urządzenia mobilnego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe: Opera, Safari Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 3. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I ust. 2 Regulaminu.
 4. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

II. Rejestracja

 1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

III. Zamówienie

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.
 5. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka.
 6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne. 
 7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
 10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.   

IV. Umowa

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 2. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
 6. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VII.3 poniżej, Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od umowy sprzedaży.
 7. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

V. Dostępność Towaru i termin realizacji Zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia standardowo wynosi do 3 Dni roboczych.
 2. W wypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ww. terminie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie proponowany nowy termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający będzie miał możliwość wyboru, czy anuluje złożone zamówienie w całości, czy też wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji. Brak odpowiedzi Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia otrzymania ww. informacji równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia zwróci Zamawiającemu całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego, z którego dokonana została zapłata.

VI. Ceny

 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 4. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru.

VII. Metody płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. Przelew z góry na rachunek bankowy;
  2. Szybka płatność online (Przelewy24) 

W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy lub Szybka płatność online (Przelewy24) – Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 14 2490 0005 0000 4530 6201 6004 zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

 1. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku Szybkich płatności online (Przelewy24) przelew wypełniany jest automatycznie.
 2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia + VAT oraz Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 3 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

VIII. Faktury VAT

 1. Każda otrzymana przez Sprzedającego wpłata będzie dokumentowana fakturą VAT.
 2. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi przez Zamawiającego podczas rejestracji konta w Sklepie EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA.
 3. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji i widoczny w Profilu Klienta adres mailowy.

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

I. Formy, koszty i terminowość dostawy

 1. Koszty dostarczenia Towaru każdorazowo podawane są w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego.
 2. Sprzedający może określić Towary lub ich ilość, które dostarczane są do Zamawiającego nieodpłatnie lub przy wykorzystaniu innej metody dostawy (np. osobiście lub przez pracownika Sprzedającego).
 3. W przypadku braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@eurobandserwis.com.pl.
 4. Do każdej przesyłki Sprzedawca wystawia dowód sprzedaży (faktura VAT). Dowód sprzedaży zostanie wysłany Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji konta, adres mailowy lub na wyraźną prośbę Zamawiającego (ujętą w polu „Uwagi” w formularzu zamówienia) Sprzedawca dostarczy dowód sprzedaży w formie papierowej wraz z zamówionym towarem.

ROZDZIAŁ IV

REKLAMACJA TOWARU

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@eurobandserwis.com.pl lub w formie pisemnej, na adres: EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA, ul. Jeleniogórska 9, 58-160 Świebodzice.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia, dołączyć dokładny opis wady Towaru, a także podać dane kontaktowe (numer telefonu bądź adres poczty elektronicznej) do osoby zgłaszającej reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną bądź pisemnie na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  1. realizacji Zamówienia;
  2. zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;
  3. założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.
 3. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może uniemożliwić złożenie i realizację zamówienia.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiającego znajdują się w polityce prywatności.

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w szczególności z:
  1. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, z przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;
 2. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego;
 3. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
 4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 5. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, a także za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

ROZDZIAŁ VII

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin jest stale dostępny w Serwisie.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem  22.11.2020
 5. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku  z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
  2. zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
  3. wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,
  4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.